project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
   |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Lingua 1: Progett LRC

Progett LRC: sabiex intejbu l-appogg ghat-taghlim tal-lingwi permezz tac-Centri ghar-Rizorsi

L-ghan ta' dan il-progett huwa li jtejjeb u jizviluppa l-appogg ghat-taghlim tal-lingwi billi jkun hemm bdil ta' esperjenzi bejn Centri stabbiliti u dawk li ghadhom jibdew. Dan il-progett igib flimkien sbatax il-organizazzjoni minn tlettax il-pajjiz Ewropew.

Il-progett LRC se jfittex li jghin lic-centri jkabbru l-access taghhom billi jintroducu ilsna godda (b'mod specjali dawk li l-anqas li jintuzaw), servizzi godda (per ezempju modi ta' access u media godda) u sabiex ikabbru n-numru ta' klijenti taghhom (per ezempju billi joffru s-servizzi taghhom lil pubbliku ikbar).

Il-progett se jaghmel dan billi:

  • Jfassal u jippubblika Gwida ta' Prattika Tajba (li se tkun stampata f'erba' lingwi u fuq l-Internet f'erbatax il-lingwa) li tkun mexxejja u ta' siwi ghal dawk kollha li ghandhom x'jaqsmu mat-twaqqif jew it-tmexxija ta' Centri tar-Rizorsi ghat-taghlim tal-lingwi;

  • Jiggenera djalogu professjonali fuq l-Internet li jhejji l-bazi ghal network elettroniku ghal ko-ordinaturi ta' Centri bhal dawn;

  • Jsostni dan in-network ghal ta' l-inqas sentejn wara li tispicca l-fazi ssussidjata tal-progett sabiex jassigura li n-network internazzjonali ta' appogg u esperjenzi, mwaqqaf matul il-progett, ikompli jigi zviluppat u jibqa jkollu impatt lil hinn mill-hajja tal-progett inniffsu.

Ghal aktar informazzjoni kkuntattja l-Ufficjal ghal-Informazzjoni tal-Progett LRC fic-Centru ta' Informazzjoni dwar it-Taghlim tal-Lingwa u Ricerka (CILT)

LRC Project
Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Tel:+44 (0) 207 379 5110
Fax:
+44 (0) 207 379 5082
E-mail:[email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page