project description
partners
handbook
forum
registration
about
sitemap
 Deutsch  |  Français  |  English  |  Български  |  Nederlands  |  Malti  |  Catalá  |  Español
 Ελληνικά  |  Lëtzebuergesch  |  Suomi  |  Magyar  |  Íslenska  |  Česky  |  Slovenščina  |  Galego Лингва 1: Проект ЕРЦ

Проект ЕРЦ: Подобряване на подкрепата за езиковото обучение чрез езикови ресурсни центрове (ЕРЦ)

Целта на този проект е да подобри и развие подкрепата за езиковото обучение чрез обмяна на опит между съществуващите и откриващите се Езикови ресурсни центрове (ЕРЦ). В него участват 17 партньори от 13 европейски страни.

Целта на проекта ЕРЦ е да подпомогне центровете да разширят обхвата си чрез въвеждане на нови езици (особено по-малко използваните такива), нови услуги (напр. дистанционен достъп, нови информационни носители) и увеличаване на броя на потребителите (напр. отваряне към по-широка аудитория).

Проектът ще осъществи това посредством:

·       Написване и публикуване на практични, удобни за ползване Насоки за добрата практика (печатни издания на 4 езика, а в електронната мрежа на 14 езика) предназначени за всеки, свързан с откриването или управлението на Езикови ресурсни центрове (ЕРЦ);

·       Иницииране на професионален диалог, който ще създаде основата за електронна мрежа на координаторите на ЕРЦ, поместена в публичен портал на проекта;

·       Публичният портал на Проекта ще бъде активен в продължение минимум на 2 години след приключване на финансирания етап на Проекта, за да се гарантира, че международната мрежа за сътрудничество и обмяна на опит, изградена по време на проекта, ще продължи да се развива и влияе положителното след края му.

За по-нататъшна информация можете да се свържете с информационния сътрудник на Проекта ЕРЦ в Център за информация и изследвания в езиково то обучение (CILT):

LRC Project

Imke Djouadj
CILT
20 Bedfordbury
London
WC2N 4LB
United Kingdom

Tel.:     +44 (0)207 379 5110
Fax:     +44 (0)207  379 5082
E-mail:
[email protected]


This project is being carried out with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme. back to welcome page